krx skincare

KRX Active 31 Revitalizing Eye Cream
KRX Active 31 Revitalizing Eye Cream
KRX Clinical Youthplex Cleanser
KRX Clinical Youthplex Cleanser

KRX

R1,354.00 incl. VAT

KRX Clinical Youthplex Cleanser

KRX Youthplex Cream

KRX

R1,425.00 incl. VAT

KRX Youthplex Cream

KRX Youthplex Serum
KRX Youthplex Serum

KRX

R1,496.00 incl. VAT

KRX Youthplex Serum

KRX Youthplex Toner

KRX

R1,496.00 incl. VAT

KRX Youthplex Toner